Kontakt

TruAktiv është program alternativ i edukimit që synon avansimin e mendimit kritik dhe qasjeve kritike në të kuptuarit e shoqërisë. Këtë e bëjmë përmes seancave që udhëhiqen nga studiues shkencorë ku njohuritë akademike ligjërohen përmes diskutimeve interaktive mes pjesëmarrësve. Mjeti primar i ligjëruesve në TruAktiv është diskutimi, i cili shoqërohet me prezantime të shkurta, punës në grupe, ndërhyrjeve me video-materiale apo prezantimeve përmes telekonferencave.

Stafi i Sbunker të cilët angazhohen në programin TruAktiv janë ish-pjesëmarrës nga nivele të ndryshme të këtij programi, me një fjalë janë TruAktiva.

Ekipi

Blerina Avdullahi Menaxhere ne financa dhe administrate - Sbunker
Hana Deva Asistente e Projekteve