OrientOxident

Një bllog tematik i cili trajton shkrime të fushës së trashëgëimisë orientale te shqiptarët dhe mendimit bashkëkohor mysliman. / Ilustrimi nga Big Eye