Shënime mbi të panjohurat e përbashkëta

09 prill 2018 16:30

Shënime mbi të panjohurat e përbashkëta

Për shkruesit që dëshirojnë ta përmisojnë cilësinë e shkrimeve të veta, Klubi M dhe Soma organizojnë punëtori treditore nga 9 deri 11 Prill, e cila mbahet tek Klubi M.

09 prill 2018
16:30

Redaksia