Zgjedhje & Zgjidhje

Një bllog tematik i cili trajton reformat e sistemit zgjedhor.  / Ilustrimi nga Big Eye

Cantillon Bastiat

Një bllog tematik që trajton ekonominë në rendin botëror, rajonal e vendor, nga një numër autorësh ekspertë / Ilustrimi nga Big Eye

Prizëm

Ilustrimi nga Big Eye

OrientOxident

Një bllog tematik i cili trajton shkrime të fushës së trashëgëimisë orientale te shqiptarët dhe mendimit bashkëkohor mysliman. / Ilustrimi nga Big Eye

Siguria

Ky bllog mbështetet nga Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë. / Ilustrimi nga Big Eye

Article10

Një bllog tematik që trajton zhvillimet në fushën e lirisë së shprehjes. Bllogu është emërtuar bazuar në Artikullin 10 të Konventës Europiane për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut.

Destrata

Një bllog temaik i cili trajton zhvillimet dhe politikat sociale, me fokus Kosovën.  / Ilustrimi nga Big Eye

Me Tagër

Tagri (të drejtat) ishin diçka që gratë nuk e gëzonin me ligjet e para tradicionale shqiptare. "Me Tagër" trajton ngjarje, ide dhe fakte nga perspektiva gjinore dhe ajo feministe. /  Ilustrimi nga Big Eye

Intervenime

Një bllog tematik që shqyrton ndërlidhjen mes intervenimeve ndërkombëtare, paqes dhe shtetit, në Kosovë e më gjerë. / Ilustrimi nga Big Eye

Ngushticat ballkanike

Një bllog tematik që trajton politikat e shteteve të Ballkanit dhe raportet mes tyre.  / Ilustrimi nga Big Eye