Jordan Kyle & Yascha Moung

Yascha Moung është ligjërues mbi qeverinë në Harvard dhe author i Populli kundër Demokracisë: Pse liria jonë është në rrezik dhe si ta shpëtojmë. [The People vs. Democracy: Why Our Freedom Is in Danger and How to Save It.]

Jordan Kyle është studiuese në Institutin Tony Blair për Ndryshim Global dhe është doktore e shkencave politike nga Columbia University.