Ron Salaj

Ron Salaj është aktivist dhe hulumtues ndërdisplinor mbi të drejtat e njeriut, media dhe teknologji, kritikë teorike, dhe politikë.