Lindë Dobruna

Lindë Dobruna është juriste e diplomuar dhe punon në Avokaturën Dobruna. Ka specializuar në studime ligjore ndërkombëtare në Washington DC, në Universitetin Amerikan -- përkatësisht Washington College of Law. Momentalisht është absolvente në Fakultetin e Psikologjisë në Prishtinë.