Lekë Salihu

Lekë Salihu studion letërsi krahasimtare në Univerzitetin e Vjenës. Interesimi i tij shprehet ne shkrimet analitike të teksteve dhe zhanreve të ndryshme letrare, poashtu mbi ekonominë, me fokus në liberalizmin klasik, duke theksuar rëndësinë e lirisë individuale dhe sociale. Ai është anëtarë në Hayek Institute dhe ka perkthyer shkrime të ekonomistit Ludwig von Mises. Poashtu ka shkruar për gjuhën shqipe në "Finnegans Wake" të James Joyce.