Krenare Rushiti

Krenare Rushiti është e diplomuar në shkencën politike në Universitetin e Prishtinës, aktualisht është 
duke punuar në Democracy Plus, si praktikante. Krenarja ka kryer trajnime të ndryshme që 
lidhen me politika sociale, drejtësi tranzicionle, avokim, të drejtat e njeriut etj, Krenarja objekt 
studimi e ka administratën publike dhe drejtësinë tranzicionale