Katarina Tadiq

Katarina Tadiq është menaxhere e programit në Fondin Europian për Ballkanin dhe udhëheq zbatimin e aktiviteteve që kanë për symin rritjen e përfshirjes qytetare dhe përforcimin e nismave dhe lëvizjeve lokale. Katarina ka diplomuar në Fakultetin e Shkencave Politike dhe ka punuar në zyren e Friedrich Ebert Stiftung në Beograd.