Gjylbehare Murati

Gjylbehare Bella Murati është ligjeruese në Universitetin e Biznesit dhe Teknologjisë (UBT) dhe në Kolegjin Europian School of Law and Governance (ESLG) në Prishtinë si dhe vazhdon studimet post-doktorale në Universitetin e Ghentit në Belgjikë. Poashtu është ligjeruese musafire në European Inter-University Centre for Human Rights and Democratisation në Venice Lido, Itali. Aktualisht është në Max Planck Institute for International Law and Comparative Studies në Heidelberg, Gjermani, ku është duke i zhvilluar hulumtimet në fushën e Drejtësisë Tranzicionale.

Studimet e doktoraturës i ka mbaruar në Universitetin e Ghentit, Belgjikë në fushën e Drejtës Ndërkombëtare dhe të Drejtave të Njeriut, studimet e magjistraturës në Universiitetin Essex në Angli poashtu në fushen e Drejtës Ndërkombëtare dhe të Drejtave të Njeriut, ndërsa studimet bachelor në Fakultetin Juridik në Universitetin e Prishtinës dhe Universitetin e Utrecht-it, në Holandë .