Fiorina Jaso

Fiorina është diplomuar pranë Universitetit të Oksfordit me Master Shkencor në Studime për Migracion, Zhvillim Ndërkombëtar. Ajo ka eksperiencë të gjerë si hulumtuese e politikave zhvillimore, migracionit dhe çështjeve gjinore. Puna e saj kërkimore ofron një ekzaminim kritik të politikave të anti-trafikimit në Shqipëri dhe mënyrës se si këto politika mbivendosen me prioitetet në Bashkimin Europian për të kufizuar migracionin. Ajo ka punuar për çështjet e të drejtave të njeriut në Mbretërine e Bashkuar, Tanzani, Malajzi dhe Shqipëri.

nga autori