Dieter Schindlauer

Dieter Schindlauer është ekspert austriak i të drejtave të njeriut, i cili aktualisht implementon projektin e financuar nga BE-ja kundër homofobisë dhe transfobisë në Kosovë, udhëhequr nga Austria dhe Finlanda në bashkëpunim me Zyrën për Qeverisje të Mirë në Kabinetin e kryeministrit, në kuadër të Institutit Boltzmann për të Drejtat e Njeriut. Ai është i edukuar në fushën ligjore dhe ka punuar nëpër Evropë si këshilltar dhe trajner mbi çështjet e barazisë dhe mos-diskriminimit, lirisë së shprehjes, përdorimit proporcional të forcës dhe komunikimin taktik. Ai gjithashtu është një aktivist në Austri, duke drejtuar OJQ-të kundër diskriminimit përmes gjyqësisë strategjike. Opinonet që ai shprehë këtu janë personale dhe në asnjë mënyrë nuk mund të merren si përfaqësuese të pikëpamjeve të Bashkimit Evropian apo kujtdo tjetër.

Foto: Jetmir Idrizi