Dea Luma

Dea Luma është arkitekte, aktualisht është kandidate për Doktoraturë në University of Tokyo, Japoni. Hulumtimi i saj fokusohet në eksplorimin e ndikimit të arkitekturës në shëndetin e njeriut përmes neurologjisë klinike. Së bashku me mjekë specialist, ajo punon në identifikimin e shkakëtarëve në dizajn që ndikojnë në shëndetin e njeriut, me qëllim që dizajnit të arkitekturës të i qaset bazuar në rezultatet e hulumtimeve mjeksore. Nga viti 2016 ajo punon si Arkitekte në zyrën projektuese PIJ Japan në Tokyo, ndërsa nga viti 2018 është angazhuar edhe si asistente në University of Tokyo.

nga autori