Albulenë Kastrati

Albulenë Kastrati është profesoreshë universitare, doktor shkence dhe hulumtuese e politikave ekonomike.