Agon Rrecaj

Agon Rrecaj është jurist i diplomuar dhe ka të perfunduara studimet Master pranë Universitetit të Prishtinës në drejtimin penal. Ai punon si avokat i licensuar dhe është i angazhuar në raste të ndryshme si avokat mbrojtës i të akuzuarve dhe palëve të dëmtuara, si dhe përfaqëson persona fizikë dhe juridikë në çështje civile të ndryshme pranë gjykatave të Kosovës. Ka ndjekur një sërë trajnimesh të ndryshme nga fusha juridike.