Adis Nadareviç

Adis Nadareviç është gazetar në Sarajevë, Bosnje Hercegovinë.